KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ

Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne YnKYżo 0,6/1 kV i YnKY 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Kable posiadają powłokę ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności i spełniają normę PN‑EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

           RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

           SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YnKYżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKYżo-O 0,6/1 kV i YKY-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSżo 0,6/1 kV i XnKXS 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Kable opancerzone okrągłymi drutami stalowymi lub taśmą stalową, układane w miejscach, w których mogą występować narażenia na uszkodzenia mechaniczne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U        0,6/1 kV

Próba napięciowa            4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji      20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy        + 70°C
      przy zwarciu                 +160°C

Zakres temperatur pracy:
             podczas pracy          od -30 do + 0°C
             podczas układania     od   -5 do +50
°C

Minimalny promień gięcia:

      kable jednożyłowe      15 x średnica kabla

      kable wielożyłowe       12 x średnica kabla

Palność kabla                    nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności:                 PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

                   ³ 25 mm2         PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)

                   < 25 mm2        PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy            IEC 60502-1, PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE