INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO).

 

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł (kategorie danych, które przetwarzamy to wyłącznie podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, numer telefonu , adres e-mail lub inne np. regon, NIP).

Z uwagi na powyższe TECHNOKABEL S.A. informuje Państwa, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

            TECHNOKABEL S.A. ul. Nasielska 55; 04-343 Warszawa

            NIP: 5260213787, REGON: 010560659, KRS: 0000129682  

 1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  Nasielska 55; 04-343 Warszawa lub e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f RODO, tj. dla

            - realizacji umów współpracy handlowej;

            - realizacji obowiązków prawnych (np. wystawianie i przechowywanie faktur, rozpatrywanie reklamacji;

            - realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Technokabel S.A.

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie, bez profilowania

 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Panią/Pana oraz z dostępnych źródeł publicznych, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)

 3. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim na cele niezbędne dla realizacji zawartych umów np. przy realizacji dostaw, oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa

 4. Pana/Pani dane nie są przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej

 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze obowiązującymi przepisami

 6. Okresy przetwarzania Państwa danych osobowych i ich cel:

-   w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania umowy, udzielonej gwarancji, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń

-   w celu realizacji obowiązków podatkowych – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego

-   w celu realizacji obowiązków pracodawcy - przez okres wskazany w przepisach prawa pracy i innych przepisach oraz w czasie niezbędnym do realizacji świadczeń pracowniczych

-   w celu marketingowych naszej oferty produktowej lub usług oferowanych przez Technokabel do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach po uprzednim uzyskaniu odrębnej zgody (art. 6 ust.1 a RODO).

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Prawa powyższe i ograniczenia w ich wykonywaniu określone są w przepisach art. 15-21 RODO.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub kontakt pisemny ul. Nasielska 55; 04-343 Warszawa.

 

Z poważaniem,                                

TECHNOKABEL S.A.