KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ EKRANOWANE TAŚMĄ

Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ekranowane YKYekwżo 0,6/1 kV i YKYekw 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających. Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i ogranicza emisję zakłóceń do otoczenia.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

              RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

              SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKYekwżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKYekwżo-O 0,6/1 kV i YKYekw-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSekwżo 0,6/1 kV i XnKXSekw 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Kable opancerzone okrągłymi drutami stalowymi lub taśmą stalową, układane w miejscach, w których mogą występować narażenia na uszkodzenia mechaniczne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U          0,6/1 kV

Próba napięciowa               4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji      20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy           +70°C
      przy zwarciu                     +160°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy              od -30 do +70°C
      podczas układania        od   -5 do +50°C

Minimalny promień gięcia:

      kable jednożyłowe       15 x średnica kabla

      kable wielożyłowe        12 x średnica kabla

Palność kabla                     nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                    PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy          IEC 60502-1, PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE