TECHNOKABEL SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba Spółki : ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa

KRS nr  0000129682
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NIP 5260213787
REGON 010560659
Kapitał zakładowy 521 700 PLN (wpłacony)