1. Planowane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Technokabel SA


Informujemy, że na dzień 23.06.2023 (piątek) na godz. 12.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Technokabel. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Spółki. Porządek obrad został przesłany do wiadomości Akcjonariuszom.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.09.2020 r. oraz wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W dniu 24.09.2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Technokabel SA. Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2019 (jednostkowe i skonsolidowane). Uchwalony został również podział zysku Spółki za rok 2019. Akcjonariusze udzielili także absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, uchwalony został  wybór Biura Maklerskiego Banku PEKAO SA, jako uprawionego podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Technokabel SA. Działając na podstawie ww. przepisów w dniu 30.09.2020 r. Zarząd wezwał listownie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce Technokabel SA z siedzibą w Warszawie.