1. Planowane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
1.1. Porządek obrad

         acrobat reader_50x50

1.2.
Projekty Uchwał

2. Sprawozdanie Finansowe za 2019
3. Opinia Biegłego Rewidenta za 2019
4. Sprawy bieżące

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.09.2020 r. oraz wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W dniu 24.09.2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Technokabel SA. Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2019 (jednostkowe i skonsolidowane). Uchwalony został również podział zysku Spółki za rok 2019. Akcjonariusze udzielili także absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, uchwalony został  wybór Biura Maklerskiego Banku PEKAO SA, jako uprawionego podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Technokabel SA. Działając na podstawie ww. przepisów w dniu 30.09.2020 r. Zarząd wezwał listownie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce Technokabel SA z siedzibą w Warszawie.