Przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji kablowych należy zwrócić uwagę na palność kabli i przewodów. W momencie powstania pożaru ważne jest, aby w jak największym stopniu ograniczyć możliwość jego rozprzestrzenienia się. Z tego też względu oczekuje się od kabli, aby były samogasnące i nie rozprzestrzeniające płomienia.

Najpowszechniej stosowaną próbą palności jest metoda opisana w normach: PN-EN 60332-1-2 i IEC 60332-1. W przytoczonych normach badana jest odporność pojedynczego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie płomienia. Próbka o długości 600 mm umieszczona jest podczas próby w komorze o wymiarach 1200x300x450 mm i poddawana działaniu płomienia, którego czas przyłożenia zależy od średnicy próbki. Wynik próby jest pozytywny jeżeli płomień zgaśnie i uszkodzenia badanego wyrobu są odpowiednio małe. Kable produkowane w Technokablu poddawane są badaniu wg powyżej przytoczonych norm.
Mając na uwadze fakt, iż okablowanie w instalacjach przemysłowych często prowadzone jest w korytkach, na estakadach, gdzie ułożone są wiązki kabli, wydaje się właściwe, aby badanie oceniające palność kabli było zbliżone do tych warunków. Dlatego najbardziej odpowiednie do oceny przydatności kabli w rozpatrywanym przypadku są metody opisane w normach PN-EN 50266 i IEC 60332-3 dotyczące badania palności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów. Rozróżnia się pięć kategorii badania: A F/R, A, B, C i D. Kategorie różnią się czasem trwania badania, ilością materiału niemetalowego w próbce oraz sposobem montażu próbki do badania. TECHNOKABEL posiada komorę do przeprowadzenia takich badań. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów uzyskaliśmy wykonania spełniające wymogi przytoczonych norm. Są wśród nich kable z takich grup asortymentowych jak: kable dla automatyki przemysłowej i elektroniki, kable sterownicze i przyłączeniowe oraz kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne.
Badanie palności kabli wg PN-EN 50266


W instalacjach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych wymaga się aby kable zachowywały swoje funkcje będąc pod bezpośrednim działanie ognia. Zadaniem kabli w takich przypadkach jest zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej niezbędnej do podtrzymania funkcji urządzeń podczas pożaru. W Technokablu przeprowadza się badanie ognioodporności kabli wg normy PN-EN 50200. Podczas badania próbka kabla poddawana jest ciągłemu działaniu płomienia oraz cyklicznemu udarowi mechanicznemu co 5 min. W czasie trwania próby żyły kabla są pod napięciem znamionowym 240 V i każda z nich jest obciążona prądem o natężeniu 0,25 A. Kryterium przerwania ciągłości obwodu jest zanik prądu (w wyniku przerwy powstałej w żyle) lub zanik napięcia (w wyniku zadziałania bezpiecznika w momencie powstania zwarcia). Najwyższa klasa odporności ogniowej wg tej normy wynosi PH90 i oznacza prawidłowe działanie kabla przez 90 minut.