KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE TAŚMAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ

Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne w pancerzu YKYFtynżo 0,6/1 kV i YKYFtyn 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Pancerz wykonany z taśm stalowych chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

Kable posiadają osłonę ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności i spełniają normę PN‑EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

              RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

              SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKYFtynżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z taśm stalowych ocynkowanych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKYFtyżo-O 0,6/1 kV i YKYFty-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSFtxnżo 0,6/1 kV i XnKXSFtxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U              0,6/1 kV

Próba napięciowa                  4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji        20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy              +70°C
      przy zwarciu                       +160°C


Zakres temperatur pracy:
             podczas pracy           od -30 do +70°C
             podczas układania     od   -5 do  50
°C

Minimalny promień gięcia:

             kable jednożyłowe      15 x średnica kabla

             kable wielożyłowe       12 x średnica kabla

Palność kabla                       nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                         PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

                   ³ 25 mm2             PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)

                   < 25 mm2            PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy               IEC 60502-1, PN-93/E-90401,PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE