1. Planowane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
1.1. Porządek obrad
1.2. Projekty Uchwał
2. Sprawozdanie Finansowe za 2019
3. Opinia Biegłego Rewidenta za 2019
4. Sprawy bieżące